Ndërtimi i shkollës së mesme të muzikës "Prenk Jakova"- Gjakovë

EMRI I PROJEKTIT:

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS SË MESME TË MUZIKËS"PRENK JAKOVA"- GJAKOVË
PUNËKRYESI:
N.P.N "EUROING"RAHOVEC

SIPERFAQJA E OBJEKTIT MESIMOR : S=1400 m²

SIPERFAQJA E SALLES KONCERTEVE: S=300 m² GJITHSEJ:S1700 m²
NUMRI I NXËNËSEVE: n=500 nxënës

NUMRI I ULËSËVE SALLA: n=300 ulëse

INVESTITORI:Ministria e Arsimit, Prishtinë