Shërbimet

  • building-construction-company-londonA.SEKTORI I NDËRTIMTARISË
  • Projektimi i Objekteve
  • Ndërtimi i Objekteve
  • Renovimet e Ndryshme  
  • Projektimi dhe Instalimet e Ngrohjes Qëndrore
  • Instalimet e Energjisë Elektrike
  •  Instalimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit etj.

 

  • B. SEKTORI I PRODHIMEVE
  • Prodhimin e Betonit me kapacitet te prodhimit prej 60m³/h.
  • Sistemi i Ndërtimit : Çelesat në Dorë